Stand en mutaties van reserves

Staat van het verloop van de reserves

2016

Beginsaldo 2016

Storting

Onttrekking

Vrijval

Eindsaldo 2016

Algemene reserves

Algemene reserve

93.039.000

14.558.362

9.664.000-

-

97.933.362

Totaal Algemene reserves

93.039.000

14.558.362

9.664.000-

-

97.933.362

Programma 1 Openbaar Bestuur

22. Cofinanciering Europese projecten

13.101.772

-

6.152.000-

-

6.949.772

Programma 2 Bereikbaarheid

11. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

21.353.444

-

488.000-

-

20.865.444

13. Westfrisiaweg

0

32.260.000

32.260.000-

-

0

15. Zuidas en Zeepoort

17.884.681

13.795.000

-

-

31.679.681

12. Fietsinfrastructuur

6.932.432

991.913

1.300.000-

-

6.624.345

14. OLV Greenport*

11.291.150

-

295.000-

-

10.996.150

10. Openbaar vervoer projecten

30.326.440

40.686.000

20.022.000-

10.122.000-

40.868.440

34. Infrastructuur

12.707.186

36.979.236

25.310.500-

-

24.375.922

33. Innovatieprojecten SolaRoad

2.700.000

-

-

-

2.700.000

Programma 3 Water

16. zelfvoorzienende zoetwaterberging

0

-

-

-

0

35. Meekoppelkansen bij dijkversterking

-

8.977.000

-

-

8.977.000

Programma 5 Ruimte

29. Stedelijke vernieuwing*

1.517.480

-

-

-

1.517.480

31. Tijdelijk beheer gronden

1.198.713

-

700.000-

499.000-

287-

30. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

3.839.540

1.000.000

-

-

4.839.540

26. Europese proj. Landbouwsubsidies

9.800.000

-

233.000-

-

9.567.000

21. Herstructurering Bedrijventerreinen

4.647.597

-

-

-

4.647.597

23. Programma Water als Econ. Drager*

79.625

1.000.000

-

-

1.079.625

24. Werkgelegenheid en economie

12.614.085

3.343.888

1.184.000-

-

14.773.973

32. Leefbaarheidsfonds Schiphol

10.000.000

-

-

-

10.000.000

25. Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

4.740.000

-

4.740.000-

-

-

20. Waterrecreatie

1.804.746

1.393.531

200.000-

-

2.998.277

27. Ontwikkeling Havencomplexen

3.609.492

1.837.061

-

-

5.446.553

Programma 6 Groen

19. Cofinanciering Waddenzee

2.851.859

1.000.000

200.000-

-

3.651.859

5. Groen

59.025.053

15.255.700

43.106.000-

-

31.174.753

18. Groene Uitweg

14.919.009

669.000

5.358.000-

-

10.230.009

Programma 8 Financien

1. UNA

1.761.936

-

538.000-

-

1.223.936

2. EXIN-H

112.478.102

-

23.815.000-

-

88.663.102

3. TWINH

287.053.241

500.000

28.793.000-

-

258.760.241

4. Actieprogramma 2010

35.983.437

1.166.175

11.062.000-

-

26.087.612

6. ILG*

6.744.633

-

3.410.000-

2.000.000-

1.334.633

17. Huisvesting

20.156.100

508.000

3.416.000-

-

17.248.100

28. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

7.274.407

6.303.531

11.858.000-

-

1.719.938

8. Vervanging ICT-apparatuur

1.744.036

887.000

275.222-

-

2.355.814

7. Bedrijfsvoering

-

1.717.000

-

1.717.000

9. Organisatieverandering

3.365.904

-

421.000-

-

2.944.904

GO-gelden

-

3.965.000

-

-

3.965.000

Totaal Bestemmingsreserves

723.506.099

174.235.035

225.136.722-

12.621.000-

659.983.412

Reserves

816.545.099

188.793.397

234.800.722-

12.621.000-

757.916.774