Zomernota in één oogopslag

Overzicht financiële ontwikkelingen

Het totale begrotingssaldo na de verwerking van alle zomernotamutaties is € 14,56 miljoen voordelig. Conform de afspraken in de kaderbrief wordt dit saldo geoormerkt gestort in de algemene reserve t.b.v. het sluitend maken van de begroting en meerjarenraming 2017 – 2020. Hierna is het saldo van de begroting 2016 € 0.
In de kaderbrief kon nog geen rekening worden gehouden met de tweede begrotingswijziging. In deze zomernota is hiermee wel rekening gehouden. In onderstaande tabel ziet u het overzicht.

Totaaloverzicht zomernota 2016

Bedragen * € 1.000

Mutatie

Saldo*

Saldo begroting na eerste wijziging

-3.440

Begroting tweede wijziging

2.015

Kaderbrief 2017

-11.370

Saldo na kaderbrief 2017 incl. 2e begrotingswijziging

-12.795

Zomernota

-1.763

Subtotaal na niet neutrale mutaties

-14.558

Geoormerkte storting in algemene reserve

14.558

Saldo na zomernota

0

* Een negatief bedrag is voordelig

Specificatie niet-resultaatneutrale mutaties

Voor het opstellen van de zomernota 2016 zijn de gevolgen van de meicirculaire van het provinciefonds verwerkt. Daarnaast zijn zoals gebruikelijk de meest recente gegevens over ontwikkelingen zoals de intern doorbelaste rente en enkele indexeringen in beeld gebracht en verwerkt en zijn mee- en tegenvallers geïnventariseerd. Al deze mutaties zijn toegelicht bij het betreffende programma in de zomernota.

Programma / OD

Onderwerp

Bedrag in € 1.000
min is voordelig

1

Openbaar Bestuur

1.1.1

Accountant

30

Algemene kosten GS

-105

Herstel budgetten PS

60

Nieuwe sprekersklok PS

6

Oud-leden GS

61

Reiskosten PS

-61

1.1.2

Minder Integriteitsonderzoek t.b.v. Flevoland en Utrecht

171

1.3.1

Communicatiestrategie

56

2

Bereikbaarheid

0

2.1.1

Verkeersmanagement

84

2.1.2

Rente

-7

2.2.1

Indexatie

9

Provinciefonds doeluitkering

2.272

3

Water

0

3.2.1

Indexatie

18

Kaderbrief AE verschuiving 2017-2019 naar 2016

1.100

Provinciefonds doeluitkering

65

4

Milieu

0

4.1.2

Afboeking rente bodembeheertaken

-25

Indexatie

15

Leges

-1.343

Meetpunt afvalstoffen

37

Omgevingsdiensten

181

Opruimen drugsafval

23

Provinciefonds doeluitkering

98

SWUNG bijstelling

90

4.2.1

Rente

33

5

Ruimte

0

5.1.2

Beheer onroerend goed

1.578

Huren en pachten

-1.170

Opheffen reserve tijdelijk beheer gronden

-499

OZB

46

Rente

-314

Verkoopopbrengst grond

-733

5.2.1

Arbeidsmarkt

-300

Rente

-9

6

Groen

0

6.1.1

Indexatie

35

Provinciefonds doeluitkering

227

7

Cultuur en Welzijn

0

7.2.1

Behoud erfgoed

-1

Provinciefonds doeluitkering

275

Rente

9

8

Financiën

0

8.1.1

Afspraak met bonden m.b.t. GO-gelden

1.500

Beheer en onderhoud panden

-38

Huisvesting

127

Huren en pachten

14

Indexatie

0

Leges

4

OZB

-3

Provinciefonds algemene uitkering

229

Provinciefonds doeluitkering

-2.937

Rente

644

Verkoopopbrengst panden

-3.438

Voormalig personeel

123

Eindtotaal niet resultaatneutrale mutaties

(een negatief bedrag is voordelig)

-1.763

Instellingsbesluiten nieuwe reserves en kredietaanvraag

Instelling nieuwe reserves

Bij de instelling van een nieuwe reserve hoort conform onze financiële verordening een instellingsbesluit. In het instellingsbesluit stellen PS vast, wat het doel, de functie en de looptijd is van een reserve en wordt vastgelegd, hoe de besluitvorming over de bestedingen uit de reserve verloopt. PS beschikt over het onttrekken en storten in een reserve, tenzij dit in de aangegeven besluitvormingsprocedure in het instellingsbesluit aan GS wordt overgedragen. Voor de functie van een reserve zijn er drie mogelijkheden:

Budgetgerichte reserve:

PS besluiten een bepaald bedrag in een reserve te storten en dragen GS op om voor dit geld zo veel mogelijk effect te bereiken, zoals gesteld in het doel van de reserve. Wanneer een geraamd project goedkoper uitvalt of niet doorgaat, blijft het geld in de reserve beschikbaar voor nieuwe projecten.

Doelgerichte reserve:

PS stellen een doel vast en besluiten in een reserve precies genoeg te storten, om dat doel te bereiken. Wanneer het vooraf vastgestelde doel is bereikt of een project is afgerond, vallen eventueel overblijvende middelen vrij naar de algemene middelen. Wanneer een project in het geheel niet doorgaat, wordt daarmee het doel niet bereikt en kan daarvoor een nieuw project in de plaats komen.

Egalisatiereserve:

PS besluiten jaarlijks een vast bedrag te storten in een reserve voor activiteiten die grote schommelingen in budgetbehoefte hebben, om daarmee een gelijkmatige verdeling van lasten over de jaren te bereiken.

Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen

Functie

Budgetgerichte reserve

Doel

Bijdragen aan meekoppelkansen gekoppeld aan dijkversterkingsprojecten.
Dijkversterkingen worden uitgevoerd door de waterbeheerders. Het zijn omvangrijke projecten waarbij voor de provincie en andere regionale partijen en ondernemers de mogelijkheid bestaat om recreatieve- en watersportvoorzieningen, extra natuur, landschapsvoorzieningen, etc. mee te koppelen met de dijkversterking of een aan de dijkversterking gerelateerd ruimtelijk kwaliteitsprogramma op te stellen.

Programma

Programma 3 Water.

Voeding

De storting bedraagt € 15 miljoen uit het coalitieakkoord (€ 3.750.000 per jaar in 2016 t/m 2019), € 4.726.872 uit de reserve Actieprogramma 2010, onderdeel Uitvoeringsprogramma Kust en € 500.000 uit de Reserve Groen.
Bij het coalitieakkoord is € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor (co)financiering van meekoppelkansen gekoppeld aan dijkversterkingen zoals de Markermeerdijken, Waddenzeedijken Texel en de Afsluitdijk. Op 3 juni 2011 hebben PS ingestemd met het inzetten van € 9.685.550 van het Uitvoeringsprogramma Kust voor extra ruimtelijke kwaliteit gekoppeld aan dijkversterkingen. Een deel hiervan, € 4.7 miljoen, wordt overgeheveld naar de Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen.
De € 500.000 uit de reserve Groen is bestemd voor natuurinrichting van de vooroeverdijk.

Looptijd

De reserve loopt t/m 31 december 2025.
Dijkversterkingen zijn zowel qua voorbereiding als uitvoering langlopende projecten. Meekoppelkansen kunnen vaak pas worden uitgevoerd als de waterkering is versterkt. De looptijd van de reserve is om de reden tot eind 2025.

Besluitvormingsprocedure

GS besluit over de investering voor de meekoppelkansen conform GS-besluit van 26 april 2016 en communiceert hierover met PS.

Reserve Bedrijfsvoering

Functie van de reserve

Egalisatiereserve

Doel

Deze reserve dient om fluctuaties in de uitgaven voor bedrijfsvoering op te vangen en investeringen te doen ter verbetering van de bedrijfsvoering in het algemeen en innovatie en I&I-ambities (Impulsbudget) in het bijzonder

Programma

Programma 8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)

Voeding

Conform kaderbrief 2017. Het Impulsbudget dat nu is opgenomen in Reserve Huisvesting wordt daarnaast overgeheveld naar Reserve Bedrijfsvoering. De reserve huisvesting bevat daarmee alleen nog de bedragen die gemoeid zijn met de kapitaallasten die samenhangen met de huisvesting.

Looptijd

De looptijd is onbeperkt, omdat het een egalisatiereserve betreft. Eens per 4 jaar vindt een evaluatie plaats bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen.

Besluitvormingsprocedure

Bij de begroting of begrotingswijziging worden ramingen op de begroting gebracht.

Reserve GO-gelden

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bedoeld om uitvoering te geven aan de inzet van decentrale arbeidsvoorwaarden-gelden door het Georganiseerd Overleg.

Programma

8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)

Voeding

Er is sprake van een eenmalige voeding met een bedrag van € 3.965.000.

Looptijd

De looptijd van de reserve is afhankelijk van de, nog te besluiten, specifieke aanwending. Vooralsnog wordt de einddatum bepaald op 31-12-2021.

Besluitvormingsprocedure

Over de besteding van het bedrag kunnen plannen worden ingediend in het Georganiseerd Overleg. Instemming vindt plaats door GS vanuit de werkgeverszijde en door de bonden vanuit werknemerszijde (nadat zij de plannen hebben voorgelegd aan hun leden).

Nieuw kredietbesluit

In kader van PMI een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 800.000 voor de realisatie van een tijdelijke busstrook op de N247 tussen kruispunt ’t Schouw en Broek in Waterland.

Toelichting

In de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland van november 2015 is besloten om een tijdelijke busstrook in noordelijke richting te realiseren (met behoud van 300m busbaan in zuidelijke richting) door de wegindeling op het wegvak N247 tussen kruispunt ’t Schouw en Broek in Waterland aan te passen. Het busverkeer op de N247 ondervindt in de avondspits gemiddeld 4 minuten vertraging als gevolg van fileopbouw op het wegvak N247 tussen kruispunt ’t Schouw en de kern van Broek in Waterland. Dit betekent op jaarbasis een extra verliespost m.b.t. de exploitatie van € 50.000- € 100.000 en in maatschappelijke kosten een verlies dat kan oplopen tot € 0,5 miljoen per jaar. Om deze reden is in de stuurgroep besloten om deze maatregel met spoed en uiterlijk in 2016 te realiseren.
De werkzaamheden starten in oktober 2016 en zullen naar verwachting in november 2016 voltooid zijn.
De hoogte van het thans voorliggend krediet bedraagt € 800.000. Het krediet is al in de kasramingen van het PMI opgenomen (namelijk in 2018), maar wordt nu qua kasuitgaven naar voren gehaald (€ 500.000 in 2016 en € 300.000 in 2017). De Stadsregio Amsterdam (SRA) betaalt 50% van de kosten, de overige 50% komt ten laste van de kapitaallasten PMI en zal worden verwerkt in de Begroting 2017 en het PMI 2017-2020. De naar voren gehaalde kapitaallasten passen binnen het bij de Kaderbrief 2017 vastgesteld budget voor kapitaallasten PMI.