Openbaar Bestuur

Een goed functionerend openbaar bestuur waarborgen

Doelenboom

Beleidsdoel 1.1

Het provinciaal bestuur goed organiseren

Operationele doelen

1.1.1. De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren

1.1.2. Integriteit borgen en toetsen

1.1.3. Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen

1.1.4. Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

Beleidsdoel 1.2

Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Operationele doelen

1.2.1. Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen

1.2.2. Risicokaart beheren

Beleidsdoel 1.3

Het provinciaal bestuur representeren

Operationele doelen

1.3.1. Bestuurshandelingen communiceren

1.3.2. Provinciale belangen op landelijk en Europees niveau behartigen