Inleiding

Als onderdeel van de door Provinciale Staten vastgestelde planning en control cyclus bieden wij u hierbij de zomernota 2016 aan.
De zomernota is een tussentijdse rapportage en bijstelling van de begroting en is opgesteld volgens het door uw Staten vastgestelde format. De zomernota is een wijziging van de begroting en bevat voorstellen tot bijsturing van het beleid, in de vorm van gewijzigde output, en voorstellen tot bijstelling van de programmabudgetten. In deze zomernota zijn ook de gevolgen opgenomen van de kaderbrief 2017 voor zover deze betrekking hebben op het jaar 2016.
Daarnaast zijn drie besluiten met betrekking tot de instelling van reserves opgenomen. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in deze zomernota. Conform het besluit Begroting en Verantwoording Provincies en de financiële verordening van de provincie Noord-Holland, vergen deze een expliciet besluit van uw Staten in de vorm van een instellingsbesluit.

Leeswijzer

Beleidsmatige ontwikkelingen

De voorstellen tot inhoudelijke bijsturing van het beleid zijn vormgegeven als bijstellingen van de geraamde output. Elke bijstelling is toegelicht.
De zomernota is naar zijn aard een afwijkingenrapportage. Daarom zijn alleen die instrumenten vermeld, waarvoor de geraamde output wordt bijgesteld. De output van niet vermelde instrumenten verloopt conform de begroting.
Wanneer bij een instrument de output wordt aangepast, wordt álle bij dat instrument behorende output opnieuw vermeld, zodat steeds de totale output van een instrument zichtbaar blijft. Hierdoor staan er dus soms ook regels ongewijzigde output in de tabellen. In de tekst onder de tabel worden de wijzigingen inhoudelijk toegelicht.

Wijze van toelichten van de financiële mutaties

De zomernota bevat resultaatneutrale en niet-resultaatneutrale mutaties.

Niet-resultaatneutrale mutaties

Dit zijn mutaties die ten gunste of ten laste van de algemene middelen komen en die tezamen het begrotingsresultaat bepalen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mutaties als gevolg van de meicirculaire van het provinciefonds, de verwerking van de kaderbrief en geïnventariseerde mee- of tegenvallers. Een lijst van niet resultaatneutrale mutaties is in de voordracht en inleiding van de zomernota opgenomen. Bij de budgettabel aan het begin van ieder programma zijn de niet-neutrale mutaties toegelicht. Daarbij is steeds vermeld of deze mutaties voor- of nadelig zijn ten opzichte van het begrotingsresultaat. Het saldo van alle niet-resultaatneutrale mutaties in deze zomernota is € 1,76 miljoen voordelig.

Resultaatneutrale mutaties

Dit zijn mutaties die geen effect op het begrotingssaldo hebben, maar waar wel het budgetrecht van PS op van toepassing is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bijstelling van ramingen voor projecten die gedekt worden uit reserves of de raming van baten en even hoge bijbehorende lasten. Deze mutaties zijn toegelicht bij de operationele doelen.
Niet iedere resultaatneutrale mutatie is afzonderlijk toegelicht in de zomernota. Er is een grens aangehouden van € 100.000 per afzonderlijke mutatie. Neutrale mutaties onder de € 100.000 worden daarom meestal niet toegelicht. Daardoor is het saldo van de bedragen die bij de toelichtingen per operationeel doel per kostencategorie worden vermeld niet altijd helemaal gelijk aan het totale bedrag aan neutrale mutaties. Het saldo van alle neutrale mutaties in deze zomernota bedraagt € 0.